Šetrenie palivom na cestách

Snahy o zníženie spotreby benzínu sa u nás v zásade zameriavajú na štyri oblasti:

  1. Konštrukciu signalizátora (ekonometra), ktorý upozorňuje vodiča na prekročenie optimálnych otáčok motora.

  2. Konštrukciu víriča, ktorý zlepšuje premiešanie zápalnej zmesi v nasávacom potrubí.

  3. Konštrukciu zariadenia, ktoré zatvára dýzu behu naprázdno karburátora pri prekročení nastaveného počtu otáčok.

  4. Konštrukciu regulátora podtlaku v nasávacom potrubí.

Niektorí konštruktéri riešia len daktorý z týchto systémov, iní ich kombinujú. Skúsenosť ukazuje, že okrem dobre nastaveného motora je najdôležitejším zdrojom úspor technika jazdy. Preto berieme s rezervou údaje jednotlivých konštruktérov efekte, ktorý ich konštrukcie prinášajú — mali by sa použiť exaktné meracie metódy, ktoré by vylúčili subjektívne faktory vrátane stavu vozidiel, na ktorých sú zariadenia namontované.

Presnosť monitorovania a bilancovania prevádzky vozidiel a strojov je bezpodmienečná pre lesné hospodárstvo, kde nás zaujíma informácia o spotrebe paliva. Spotreba a nestála cena pohonných hmôt sa odzrkadľujú vo výpočtoch cien tovaru a služieb, a preto lesné podniky na ne dôkladne dohliadajú. Často dochádza k stratám a zneužívaniu pohonných hmôt. Aj toto je dôvodom pre potrebu monitorovania zvýšenia a zníženia množstva paliva v palivových nádržiach, respektíve či výstupné informácie súhlasia s reálnym stavom a účinnosťou práce vozidiel, strojov a ostatných zariadení. Spotreba pohonných látok je limitujúcim faktorom pre určenie energetickej náročnosti vykonávaných prác. (Čuchran, J., Dobrotová, L., 2011)

Spotreba paliva je dôležitým ukazovateľom hospodárnosti prevádzky každého vozidla a zároveň ukazovateľom jeho technického stavu. Spotrebu paliva je možné zisťovať pri jazdných skúškach alebo tiež v laboratórnych podmienkach na valcových staniciach.

Pri cestných motorových vozidlách sa udáva tzv. základná spotreba paliva podľa STN 30 0510 a spotreba paliva pre nákladné automobily a autobusy STN 30 0515.

Na meranie základnej spotreby sa používajú pomerne jednoduché prenosné prístroje. Jednoduchý merač spotreby má odmerné nádoby, ktoré sa obvykle pripájajú medzi palivovú nádrž a palivové čerpadlo. Jednoduché merače spotreby nie sú príliš presné a sú vhodné pre orientačné meranie. V skúšobníctve vozidiel sa namiesto meračov s odmernými nádobami používajú rôzne prietokomery, ktorých výhody umožňujú priebežné meranie spotreby paliva pri jazde nie len na dlhé vzdialenosti, ale aj pri jednotlivých pracovných úkonoch.(Papoušek, M., Štěrba, P. 2007)